ഫാക്ടറി ടൂർ

2011 ജൂണിൽ,ജിയാങ്‌സി പ്രവിശ്യയിൽ നിഴലില്ലാത്ത വിളക്ക് നിർമ്മാതാവായി മെക്കൽ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാപിതമായി. 3000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള നഞ്ചാങ് ഹൈടെക് ഡെവലപ്‌മെന്റ് സോണിലാണ് കമ്പനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, 50-ലധികം ജീവനക്കാരുണ്ട്.ഫാക്ടറി പൂർണ്ണമായും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഉയർന്ന വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ്