സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ നേതാക്കൾ ക്വിംഗ്‌ഷാൻഹു സന്ദർശിച്ചു, അംഗ സംരംഭങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഉൽപ്പാദനത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ

സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ നേതാക്കൾ ക്വിംഗ്‌ഷാൻഹു സന്ദർശിച്ചു, അംഗ സംരംഭങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഉൽപ്പാദനത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ

2020 മാർച്ച് 16-ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്, മിൻജിയാൻ ക്വിംഗ്‌ഷാൻഹുവിന്റെ നേതാക്കൾ നാഞ്ചാങ് മൈകെരെ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്‌മെന്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിലെത്തി, സിംഗുവാൻ പകർച്ചവ്യാധിക്ക് ശേഷം ജോലിയിലേക്കും ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്കും മടങ്ങിവരുന്ന സംരംഭങ്ങളുടെ സാഹചര്യം സന്ദർശിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു.നാഞ്ചാങ് മൈക്കൽ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്‌മെന്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ ചെൻ ഫെങ്‌ലീയുടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം, മിൻജിയാൻ ക്വിങ്‌ഷാൻഹുവിന്റെ നേതാക്കൾ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസ് സ്ഥലം പരിശോധിക്കുകയും കമ്പനിയുടെ ചില പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

wqds vcxvedf


പോസ്റ്റ് സമയം: ജനുവരി-09-2021