വ്യവസായ വാർത്തകൾ

  • എല്ലാ FDA രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഔദ്യോഗികമല്ല

    ജൂൺ 23 ന് FDA അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ "ഉപകരണ രജിസ്ട്രേഷനും ലിസ്റ്റിംഗും" എന്ന പേരിൽ ഒരു അറിയിപ്പ് നൽകി, അത് ഊന്നിപ്പറയുന്നു: മെഡിക്കൽ ഉപകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് FDA രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നില്ല.ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷനും ലിസ്റ്റിംഗ് വിവരങ്ങളും FDA സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല ...
    കൂടുതല് വായിക്കുക